„V tuto chvíli je spalovna nefunkční, neboť neplní nyní platné emisní limity a technologie z doby její výstavby je v současné době již zastaralá. Naším plánem je spalovnu zcela zmodernizovat a poté zprovoznit, přičemž bude splňovat veškeré přísné normy,“ uvedl Petr Hodecek, jednatel AVE CZ odpadové hospodářství. „Cílem je dlouhodobé bezproblémové provozování. Rozhodně se nebude jednat o dočasné řešení pro nakládání s odpady. Spalovna svým provozem nesmí bezprostředně obtěžovat okolí, tak jak tomu bylo v dobách dřívějších“.

PLÁNY REKONSTRUKCE

Modernizace zařízení postihne všechny provozní soubory spalovny. Bude provedena sanace bunkru tuhých odpadů a nově vybudovaných zásobníků tekutých odpadů. Počítá se i s výstavbou nového čela rotační pece, nového hořáku a s úpravou systému odvodu nespálených zbytků a s drobnou změnou celkového vzhledu spalovny.

Bude provedena sanace bunkru tuhých odpadů a nově vybudovaných zásobníků tekutých odpadů. Návrh rekonstrukce navíc uvažuje i o výstavbě nové dopravní cesty pro sudy s nebezpečnými látkami.

Stávající těleso rotační pece bude zachováno, budou provedeny dílčí úpravy poškozených prvků. Nezbytná je repase systému otáčení pece a pohonného systému. Také se počítá s výstavbou nového čela rotační pece, nového hořáku a s úpravou systému odvodu nespálených zbytků. Počítá se s instalací nové dohořívací komory s novým systémem odvodu popílku.

Odborné expertízy ukáží, do jaké míry bude nutné rekonstruovat technologický celek výroby páry. Možná bude nutná výměna všech armatur, odkalovacích potrubí, zazdívky kotle, izolace kotle a vynašečů.

Nejdůležitější technologická část zařízení – čištění kouřových plynů – je v této době předmětem detailních posouzení. Uvažuje se o demontáži stávajícího systému separace TZL, tj. elektrofiltru a stávajícího tkaninového filtru s pomocným spalinovým ventilátorem. Demontáž elektrofiltru je nutná vzhledem k jeho nedostatečné efektivitě separace TZL. Jeho rekonstrukce by byla neekonomická. Zřejmě také dojde na demontáž stávajícího tkaninového filtru, který je korozně znehodnocen do stavu nepoužitelnosti.

LIMIT PRO DIOXINY

Separace plynných kontaminantů bude realizována buď mokrou či polosuchou metodou. V případě mokré metody čištění kouřových plynů bude minimálně rozšířen stávající absorpční systém o další stupeň. Absorber bude vybaven novým měřícím a regulačním systémem, stejně jako veškeré technologické celky celé spalovny.

Zajištění splnění emisních limitů pro dioxiny není realizovatelné úpravou technologického režimu termické části, ale pouze instalací technologického zařízení pro následnou separaci dioxinů z proudu spalin. O tento stupeň bude tedy spalovna dovybavena. Pro separaci kontaminantů typu PCDD/F je v současné době na spalovnách nejvíce používáno řešení s využitím adsorpční separace na vhodném sorbetu – nejčastěji aktivní uhlí.

V rámci modernizace zařízení by měla být vybudována v areálu spalovny dvoupodlažní administrativní budova. Dokončení modernizace a zahájení provozu se předpokládá v roce 2010.

 

ZDROJ