Připisujeme si další úspěch..

Po první vrácené dokumenataci k přepracování z roku 2020 ministerstvo vrací i další již přepracovanou, a podle mnohých prý téměř bezchybnou dokumentaci k dalšímu přepracování !! Je to překvapivé, co jsme našimi všemi dotazy a připomínkami znovu dokázali,  šéfové AVE CZ jistě nemají radost.

 Podle MŽP má dokumenatce EIA řadu nedostatků, zvláště v oblasti hodnocení zdravotních rizik, a bez jejího přepracování nelze vlivy stavby a provozu spalovny na životní prostředí a zdraví lidí v oblasti řádně posoudit. Ministerstvo životního prostředí tím dalo za pravdu obyvatelům i obcím na Pardubicku, kteří se v únoru sešli na veřejném projednávání ke spalovně. Bylo jich zhruba 450 a v drtivé většině byli zajedno – dokumentace má vážně nedostatky a spalovna by u Pardubic stát neměla.

Ministerstvo se v tomto případě postavilo za obyvatele Pardubicka, když konstatovalo, že kvůli „enormním obavám“, které záměr na stavbu spalovny vyvolal, je nezbytné, aby byla dokumentace přepracována, a to „velmi precizně“, „s využitím nejnovějších poznatků“ a tak, aby obsahovala „výstižné, plně transparentní a objektivní informace“. Kromě nedostatků v oblasti hodnocení zdravotních rizik MŽP oznamovateli vytýká mimo jiné i nedostatky a nejasnosti ohledně dopravního napojení areálu, svozové oblasti spalovny, protihlukových opatření, testů slučitelnosti odpadů (které by měly snižovat riziko potenciálně nebezpečných reakcí a havárií) nebo ohledně expozice a bilance toxických látek, což je problém, na který např. sdružení Arnika ve svém vyjádření upozorňovala především.

„Záměr modernizace spalovny průmyslových odpadů v dané lokalitě vyvolal v rámci procesu EIA enormní obavy ze zdravotních důsledků provozu spalovny a negativní reakce obyvatel širokého okolí,“ stojí v dokumentu ministerstva.

To proto považuje za nezbytné, aby především hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví bylo zpracováno velmi precizně, s využitím nejnovějších poznatků vědeckých institucí a aby poskytovalo výstižné, plně transparentní a objektivní informace srozumitelné pro odbornou i laickou veřejnost.

„Dokumentaci je tak třeba opětovně přepracovat ve vazbě na veškeré relevantní připomínky a požadavky obsažené ve vyjádřeních k přepracované dokumentaci a uplatněné na veřejném projednání záměru,“ dodali úředníci.

Je třeba přistoupit k jejímu vrácení k přepracování tak, aby byly zjištěné nedostatky odstraněny. MŽP zároveň dospělo k závěru, že tyto nedostatky nelze napravit či vypořádat v rámci posudku nebo stanoviska EIA. Na základě vyhodnocení dosavadních podkladů získaných v procesu EIA MŽP jako příslušný úřad tímto vrací dle § 8 odst. 5 zákona dokumentaci k opětovnému přepracování."

 

MŽP obdrželo v zákonné lhůtě 5 vyjádření dotčených územních samosprávných celků, 3 vyjádření dotčených orgánů, 4 vyjádření ostatních orgánů, 6 vyjádření odborů MŽP, 7 vyjádření spolků a 49 vyjádření veřejnosti (z toho 1 petice, která obsahuje 56 podpisů, 1 vyjádření se 47 podpůrnými podpisy občanů Srnojed, 1 vyjádření se 268 podpůrnými podpisy občanů Rybitví a okolí). Naprostá většina obdržených vyjádření vyjadřuje zásadní nesouhlas s realizací záměru, řada z nich obsahuje objektivní připomínky k dokumentaci, které požaduje v rámci procesu EIA zohlednit.

Dokumentaci je tak třeba opětovně přepracovat ve vazbě na veškeré relevantní připomínky a požadavky obsažené ve vyjádřeních k přepracované dokumentaci
(11/2021) a uplatněné na veřejném projednání záměru. Vzhledem k charakteru předloženého záměru je přitom nezbytné, aby přepracovaná dokumentace
zahrnovala zejména následující informace a aspekty:

Oblast hodnocení zdravotních rizik:

- Hodnocení zdravotních rizik požadujeme přepracovat v souladu se směrnicí WHO pro kvalitu ovzduší ze září 2021, která přinesla nové poznatky o zdravotním riziku škodlivin (PM10 a PM2,5, oxid dusičitý, oxid uhelnatý a oxid siřičitý) a která na základě vyhodnocení nových epidemiologických studií stanovila nové nebo výrazně snížila některé dosavadní doporučené koncentrace těchto látek v ovzduší (AQG). - Hodnocení vlivů na veřejné zdraví doporučujeme doplnit o vysvětlující komentář k epidemiologickým studiím zaměřeným na výskyt zdravotních ukazatelů u obyvatel v okolí zdrojů emisí, jako jsou spalovny odpadu (včetně přehledu výsledků těchto studií). I když ve vztahu k současné generaci spaloven nejsou průkazné a většinou přímo neidentifikují konkrétní působící faktory, často bývají zdrojem informací, ze kterých mohou vycházet obavy obyvatel a jejich argumenty. Tyto studie v některých případech nalezly vyšší výskyt některých typů onemocnění u obyvatel žijících v okolí spaloven odpadů a mohou vést k vyslovení hypotéz, které jsou pro obyvatele dotčeného území velmi
zneklidňující. Jejich kritický rozbor a vysvětlení by proto mělo být důležitou součástí hodnocení zdravotních rizik.

- Posouzení vlivů na veřejné zdraví předložené v rámci přepracované dokumentace vychází  na základě výsledků měření emisí z provozovaných zařízení na energetické využívání odpadu z předpokladu cca 7 % podílu celkového chrómu v emisích těžkých kovů. Spalovna průmyslového odpadu však zcela jiné složení spalovaného odpadu a poměr jednotlivých kovů a podíl chrómu zde může být významně odlišný. Požadujeme, aby podkladem pro toto posouzení byly výsledky měření emisí těžkých kovů včetně chrómu a jeho šestimocné formy z obdobných spaloven průmyslového odpadu, včetně literární rešerše ze zahraniční odborné literatury.

- Předložené hodnocení vlivů na veřejné zdraví se zabývá pouze rizikem přímé inhalační expozice z ovzduší. K vyhodnocení expozice prostřednictvím dlouhodobé zátěže prostředí a lokálního potravního řetězce z konkrétního emisního zdroje sice nejsou k dispozici validní modely a expoziční faktory, avšak v obecném popisu nebezpečnosti látek typu polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů (PCDD/F) by neměly chybět dostupné údaje o zátěži populace ze zpráv dietárního a biologického monitoringu a vývoj a současný stav stanovených referenčních hodnot. Jako referenční hodnota je v dokumentaci uvedena
pouze 23 let stará hodnota TDI z roku 1998. Evropské vědecké instituce se rizikem PCDD/F od doby opakovaně zabývaly a na základě vyhodnocení nových poznatků dospěly k podstatně nižším referenčním hodnotám. Ve smyslu výše uvedeného požadujeme dopracovat hodnocení rizika látek typu polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů (PCDD/F). Bilanci PCDD/F vznikajících při spalování nebezpečného odpadu
požadujeme doplnit rovněž o celkovou bilanci PCDD/F do (pevných) odpadů po spalování.

 

Ostatní:


- U hluku z dopravy je na komunikaci č. III/32225 predikováno překračování hygienického limitu z dopravy 55 dB v denní době již v roce 2024 bez provozu spalovny a předkládaný záměr spalovny predikuje zhoršení nevyhovující hlukové situace. S ohledem na výše uvedené požadujeme hlukovou studii dopracovat o posouzení hluku z dopravy na komunikaci č. III/32225 včetně návrhu konkrétních protihlukových opatření, které zajistí plnění hygienického limitu v dané lokalitě.

- Požadujeme prověřit vhodnost navrženého dopravního napojení areálu spalovny, a to zejména ve vztahu k připomínkám z veřejného projednání týkajícím se úzké a pro nákladní vozidla nevyhovující příjezdové komunikace ke spalovně, která je ve vlastnictví společnosti Synthesia, a. s., částečně pak obce Rybitví.

- Do zařízení budou přijímány různé druhy nebezpečných odpadů, které mohou při mísení vzájemně reagovat. Požadujeme v této souvislosti specifikovat, jakým způsobem budou prováděny testy slučitelnosti odpadů za účelem zjištění možných nebezpečných reakcí při mísení nebo směšování odpadů.

- Dále požadujeme upřesnit spádovou oblast dovozu odpadů.


- Požadujeme podrobněji popsat rozsah modernizace, tj. co bude využito ze stávajících zařízení, konstrukcí a staveb, co bude pouze opraveno, a co bude kompletně vyměněno za nové, případně nově doplněno.

- S ohledem na řadu oprávněných připomínek a výhrad uvedených ve vyjádřeních k přepracované dokumentaci obdržených podle § 8 odst. 3 zákona a uplatněných naveřejném projednání požadujeme zpracovat podrobné vypořádání všech těchto vyjádření, a to v samostatné úvodní části přepracované dokumentace, popřípadě v samostatné příloze přepracované dokumentace.

 

Přepracování může trvat i rok

Vyjádření ministerstva lze považovat za poměrně nečekané. Zástupci firmy i odpůrci tentokrát čekali, že ministerstvo vydá kladné stanovisko. I proto se politici soustředili hlavně na to, že napadali způsob veřejného projednání, které se kvůli covidu konalo jen na internetu.

„Je to příjemné překvapení. Je to známka toho, že firma má velké problémy. Myslím, že boj proti spalovně bude nakonec úspěšný,“ uvedl bývalý zastupitel Pardubic a dlouholetý odpůrce spalovny Jan Linhart.

Podle náměstka primátora Pardubic Jana Nadrchala (ANO) je otázka, jak dlouho bude firmě trvat, než dokument doplní podle přání ministerstva.

„Určitě to je práce na měsíce, může to trvat i rok. Mám za to, že vedení AVE CZ tentokrát hodně věřilo, že dostanou kladné stanovisko k vlivu stavby na životní prostředí, takže u nich zřejmě zavládne zklamání,“ uvedl politik.

Podle něj je možné, že se šéfové společnosti začnou s městem opět bavit o možném odkupu zařízení, které naposledy fungovalo v roce 2004. 

„Čtu to tak, že cena nyní poněkud klesla. Je evidentní, že firma má problémy se získáním povolení, tohle celý proces, který trvá už 16 let, opět zbrzdí. Určitě se pokusíme o odkoupení spalovny znovu jednat,“ řekl Nadrchal.

Zároveň upozorňuje na to, že není vyhráno. „Je to dílčí úspěch. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby ministerstvo dalo zamítavé stanovisko. Takže z naše pohledu nic nekončí,“ dodal.

 

        DOKUMENT "MŽP493_VRÁCENÍ" KE STAŽENÍ ZDE  :