Jasné důvody proč nelze podporovat záměr „Modernizace spalovny nebezpečných odpadů provozovna Pardubice“
VERZE K PŮVODNÍMU ZÁMĚRU Z ROKU 2010 !!!!
  1) Pardubicko patři mezi místa s nejvíce zatíženým životním prostředím v  České republice.

  2) Zařízení je zvlášť velkým zdrojem znečišťování ovzduší. (pojmenování dle zákona)

  3) V okolí místa, kde by měla být modernizovaná spalovna provozována , je již dnes řada mimořádně velkých zdrojů znečišťování ovzduší. Chemické závody Synthésia, PARAMO, FOXCON,RONAL a dvě velké elektrárny -jedna 5 km (Opatovice) a druhá 20 km (Chvaletice).

  4) Plánovaná kapacita spalovny 15 800 tis t/rok je nadbytečná. Stávající kapacita zařízení pro likvidaci nebezpečných odpadů v České republice je dostatečná a není důvod ji (s výjimkou komerčních zájmů předkladatele) nadále zvyšovat. Navíc vzhledem ke stávající nevyužité kapacitě zařízení pro likvidaci nebezpečných odpadů v České republice je velmi pravděpodobné, že ekonomické důvody mohou vést provozovatele spalovny k hledání lukrativních možností dovážet nebezpečné odpady z jiných členských států Evropské unie i států mimo ni, např. z Ukrajiny, Běloruska nebo zemí bývalé Jugoslávie.

5) Dovoz odpadu ze zahraničí skutečně hrozí Dokumentace uvádí, že ve spalovně by se spaloval pouze odpad z regionu,neříká však, co se tím územím myslí. Dále se konstatuje, že vliv spalovny na životní prostředí by byl pozitivní, ale již seneříká, že tento kladný vliv by se projevil v místech, odkud by se odpad do Rybitví dovážel. Dnes, kdy je podobné spalování z pohledu Evropské unie považováno za jeho energetické využití, lze takové odpady dovážet ke spálení i ze zahraničí. Tomu u nás brání již pouze zákaz ministra životního prostředí.

6) Počáteční snížení kapacity spalovny na 12 tisíc tun spáleného odpadu za rok, a to dočasným omezením časového využití spalovny. Tento krok nic neřeší, naopak vychází vstříc investorovi, protože po skončení zkušebního provozu by měl možnost zvýšit kapacitu na požadovanou hodnotu. V tak zatížené lokalitě je naopak třeba činit opatření, která by vedla ke zlepšení kvality životního prostředí,Je nepřípustné, aby se skutečné parametry provozu zařízení a jeho dopady na životní prostředí včetně emisí extrémně nebezpečných organických halogenovaných sloučenin řešily až formou experimentu v průběhu zkušebního provozu.

7) Příspěvek některých imisí ze spalovny v obydleném okolí by převažoval i nad tak velkým zdrojem znečišťování, jako je teplárna Synthesie Semtín. Po spálení odpadu by zůstalo čtyřicet procent uhého zbytku. Tyto tisíce tun nebezpečných odpadů by se musely odvážet na skládku do Čáslavi.

8) Riziko z nehod aut přivážejících toxický odpad. Pokud bude mít nákladní automobil přivážející toxický odpad nehodu, její důsledky budou neodhadnutelné a s jistotou fatální pro vše živé okolo. Skoro 3700 kamionů ročně. Dojede každý  bez nehody? Plánovaný obchvat Lázní Bohdaneč bude znamenat zvýšený provoz na hlavní příjezdové  komunikací do spalovny, toho času místní komunikaci, která se stane po dokončení záměru více frekventovanou. Po realizaci záměru „Silnice I/36 Lázně Bohdaneč – obchvat“(kód záměru PAK 421) se ještě více zvýší možnost havarie některého z 3700 nákladních kamionů. Tyto kamiony s toxickým odpadem budou projíždět 100 metrů od zahrady a budovy místní školky. Zprovoznění  obchvatu  bude také zamenat další zdravotní zátěž pro obyvatele obce Rybitví.

Z dokumentace k projektu obchvatu „Silnice I/36 Lázně Bohdaneč – obchvat“(kód záměru PAK 421) :

 

"Negativní ovlivnění kvality ovzduší lze předpokládat  v případě autohavarie v kombinaci s únikem nebezpečných látek či vznikem požáru vozidla nebo jeho nákladu. Bude se však jednat vždy a lokální záležitost s přímým vlivem na bezprotřední okolí,kterou bude řešit Hasičský záchranný sbor ČR."

Vzhledem k vedení všech variant mimo obytnou zástavbu lze předpokládat významné snížení počtu nehod a dopravních kolizí na stávající silnici I/36 v posuzovaném úseku, a to zejména v intravilánu města Lázně Bohdaneč. Tzn. lze tedy předpokládat zvýšení počtu nehod a dopravních kolizí na stávající hlavní dojezdové komunikaci ke spalovně nebezpečných odpadů, vedoucí katastrem obce Rybitví.

9) Rizikem je také možnost vzniku havárie na zařízení. AVE CZ se také snaží navodit dojem, jako by se i v bývalé
spalovně fungující na tomto místě spalovalo množství odpadů blížící se 20 tisíci tunám za rok. Zdaleka tomu tak nebylo a v
posledních letech činilo množství odpadu jen kolem 3 tisíce tun ročně a poslední rok to bylo pouze asi tisíc tun.


10)Sortiment spalovaných odpadů bude rozmanitý a nepředvídatelný.Nepředvídatelné proto  budou i možné emise(dioxinyfurany,PCB, těžké kovy....)Výška komína spalovny 52 metrů odpovídá zhruba úrovni nejvýšších pater obytných domů v Polabinách. Převládající větry tedy budou transportovat težko odhadnutelné kontamináty přímo do bytů v přilehlích sídlištích. Je nutno hledat řešení ,které nebude zdravotním experimentem na obyvatelích stotisícového města.

11) Neznámé složení přiváženého toxického odpadu: Analýza má probíhat především vizuální kontrolou,  Zda  budou  z každého kousku přivážených tun materiálů (12 až 20 tisíc tun toxických odpadů ročně) odebírány vzorky a tyto draze analyzovány pomocí moderních analytických přístrojů?

12) Spalovna je vzdálena pouhé 4km od města s lázeňským statutem. Léčebné lázně Bohdaneč a.s. léčí ročně 12 000 klientů z celé ČR. Lze se velmi důvodně domnívat, že dojde k nárůstu dopravních nehod automobilů které budou toxický odpad převážet. To by mohlo mít fatální následky v návaznosti na možnou kontaminaci podzemního léčebného zdroje, který se v této lokalitě nalézá.
NOVÉ DŮVODY PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁVÁNÍ

13) V projektované spalovně by měly být spalovány výhradně nebezpečné odpady, jejichž jmenný výčet - jak nám bylo ukázáno černé na bílém - zaplňoval seznam měřící cca 1/2 metru. Přitom jde o odpady, jejichž škodlivost dosud nikdo nezjišťoval a neposuzoval nejen u nás, ale ani v jiných zemích, tudíž jejich chování při spalování (jen do 1100 stupňů C), resp. rizika nebezpečnosti nejsou známy;

14) Namátkové kontroly a odběry vzorků z navážených odpadů, jak nám bylo máváno před nosem AVE, nemohou být zárukou sebemenší spolehlivosti vzhledem k tomu, že - jak bylo vysvětleno chemiky (odpůrci spalovny) - spalovna dle projektu nebude disponovat laboratořemi a odborníky, kteří jedině by byli schopni (u některých odpadů dokonce až po týdenním zkoumání) analyzovat charakter a možný způsob likvidace formou spalování ve spalovně tohoto typu. - Také otázka možné havárie defacto není řešena, přitom lidský faktor vyloučit nelze.

15) . Nikdo z těch, kteří měli projekt a jeho užitečnost obhájit, nedokázal oponovat sneseným argumentům odpůrci spalovny, většina konkrétních dotazů závažných a zcela zásadních charakterů zůstala zástupci AVE nezodpovězena.

V neposlední řadě je třeba mít na zřeteli, že opětovné uvedení modernizované spalovny nebezpečných odpadů do provozu by znamenalo jasný krok zpět při snaze zlepšit kvalitu životního prostředí pro občany celého regionu Pardubického kraje. Vedení nedalekých Léčebných lázní Bohdaneč a.s. připojuje k názoru, že ministerstvo životního prostředí by nemělo vůbec podporovat projekty, které řeší problémy producentů nebezpečných průmyslových odpadů( soukromých podnikatelů a firem) na úkor občanů České republiky. Naopak by se mělo spíše snažit producenty nebezpečných průmyslových odpadů donutit, v rámci platné legislativy, ke krokům, které povedou k nahrazení stávajících postupů výroby.